سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند